Logo Search packages:      
Sourcecode: cjk version File versions  Download package

pinyin.c

/*

 This is the file pinyin.c of the CJK macro package ver. 4.8.0
 (22-May-2008).

 Use this file to generate a hyphenation input file for patgen.

 Usage:

  pinyin > pinyin.dic

 */

/*
 Copyright (C) 1994-2008 Werner Lemberg <wl@gnu.org>
 
 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the GNU General Public License as published by
 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 (at your option) any later version.
 
 This program is distributed in the hope that it will be useful,
 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 GNU General Public License for more details.
 
 You should have received a copy of the GNU General Public License
 along with this program in doc/COPYING; if not, write to the Free
 Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston,
 MA 02110-1301 USA
 */

#include <stdio.h>


/* A list of all Chinese syllables. We use latin-1 encoding for the
  `umlaut u' character. */

char *py[] =
{
 "a",
 "ai",
 "an",
 "ang",
 "ao",
 "ba",
 "bai",
 "ban",
 "bang",
 "bao",
 "bei",
 "ben",
 "beng",
 "bi",
 "bian",
 "biao",
 "bie",
 "bin",
 "bing",
 "bo",
 "bu",
 "ca",
 "cai",
 "can",
 "cang",
 "cao",
 "ce",
 "cen",
 "ceng",
 "cha",
 "chai",
 "chan",
 "chang",
 "chao",
 "che",
 "chen",
 "cheng",
 "chi",
 "chong",
 "chou",
 "chu",
 "chuai",
 "chuan",
 "chuang",
 "chui",
 "chun",
 "chuo",
 "ci",
 "cong",
 "cou",
 "cu",
 "cuan",
 "cui",
 "cun",
 "cuo",
 "da",
 "dai",
 "dan",
 "dang",
 "dao",
 "de",
 "dei",
 "deng",
 "di",
 "dian",
 "diao",
 "die",
 "ding",
 "diu",
 "dong",
 "dou",
 "du",
 "duan",
 "dui",
 "dun",
 "duo",
 "e",
 "ei",
 "en",
 "eng",
 "er",
 "fa",
 "fan",
 "fang",
 "fei",
 "fen",
 "feng",
 "fiao",
 "fo",
 "fou",
 "fu",
 "ga",
 "gai",
 "gan",
 "gang",
 "gao",
 "ge",
 "gei",
 "gen",
 "geng",
 "gong",
 "gou",
 "gu",
 "gua",
 "guai",
 "guan",
 "guang",
 "gui",
 "gun",
 "guo",
 "ha",
 "hai",
 "han",
 "hang",
 "hao",
 "he",
 "hei",
 "hen",
 "heng",
 "hong",
 "hou",
 "hu",
 "hua",
 "huai",
 "huan",
 "huang",
 "hui",
 "hun",
 "huo",
 "ji",
 "jia",
 "jian",
 "jiang",
 "jiao",
 "jie",
 "jin",
 "jing",
 "jiong",
 "jiu",
 "ju",
 "juan",
 "jue",
 "jun",
 "ka",
 "kai",
 "kan",
 "kang",
 "kao",
 "ke",
 "kei",
 "ken",
 "keng",
 "kong",
 "kou",
 "ku",
 "kua",
 "kuai",
 "kuan",
 "kuang",
 "kui",
 "kun",
 "kuo",
 "la",
 "lai",
 "lan",
 "lang",
 "lao",
 "le",
 "lei",
 "leng",
 "li",
 "lia",
 "lian",
 "liang",
 "liao",
 "lie",
 "lin",
 "ling",
 "liu",
 "long",
 "lou",
 "lu",
 "luan",
 "lun",
 "luo",
 "l",
 "le",
 "ma",
 "mai",
 "man",
 "mang",
 "mao",
 "me",
 "mei",
 "men",
 "meng",
 "mi",
 "mian",
 "miao",
 "mie",
 "min",
 "ming",
 "miu",
 "mo",
 "mou",
 "mu",
 "na",
 "nai",
 "nan",
 "nang",
 "nao",
 "ne",
 "nei",
 "nen",
 "neng",
 "ni",
 "nian",
 "niang",
 "niao",
 "nie",
 "nin",
 "ning",
 "niu",
 "nong",
 "nou",
 "nu",
 "nuan",
 "nuo",
 "n",
 "ne",
 "o",
 "ou",
 "pa",
 "pai",
 "pan",
 "pang",
 "pao",
 "pei",
 "pen",
 "peng",
 "pi",
 "pian",
 "piao",
 "pie",
 "pin",
 "ping",
 "po",
 "pou",
 "pu",
 "qi",
 "qia",
 "qian",
 "qiang",
 "qiao",
 "qie",
 "qin",
 "qing",
 "qiong",
 "qiu",
 "qu",
 "quan",
 "que",
 "qun",
 "ran",
 "rang",
 "rao",
 "re",
 "ren",
 "reng",
 "ri",
 "rong",
 "rou",
 "ru",
 "ruan",
 "rui",
 "run",
 "ruo",
 "sa",
 "sai",
 "san",
 "sang",
 "sao",
 "se",
 "sen",
 "seng",
 "sha",
 "shai",
 "shan",
 "shang",
 "shao",
 "she",
 "shei",
 "shen",
 "sheng",
 "shi",
 "shou",
 "shu",
 "shua",
 "shuai",
 "shuan",
 "shuang",
 "shui",
 "shun",
 "shuo",
 "si",
 "song",
 "sou",
 "su",
 "suan",
 "sui",
 "sun",
 "suo",
 "ta",
 "tai",
 "tan",
 "tang",
 "tao",
 "te",
 "tei",
 "teng",
 "ti",
 "tian",
 "tiao",
 "tie",
 "ting",
 "tong",
 "tou",
 "tu",
 "tuan",
 "tui",
 "tun",
 "tuo",
 "wa",
 "wai",
 "wan",
 "wang",
 "wei",
 "wen",
 "weng",
 "wo",
 "wu",
 "xi",
 "xia",
 "xian",
 "xiang",
 "xiao",
 "xie",
 "xin",
 "xing",
 "xiong",
 "xiu",
 "xu",
 "xuan",
 "xue",
 "xun",
 "ya",
 "yan",
 "yang",
 "yao",
 "ye",
 "yi",
 "yin",
 "ying",
 "yo",
 "yong",
 "you",
 "yu",
 "yuan",
 "yue",
 "yun",
 "za",
 "zai",
 "zan",
 "zang",
 "zao",
 "ze",
 "zei",
 "zen",
 "zeng",
 "zha",
 "zhai",
 "zhan",
 "zhang",
 "zhao",
 "zhe",
 "zhei",
 "zhen",
 "zheng",
 "zhi",
 "zhong",
 "zhou",
 "zhu",
 "zhua",
 "zhuai",
 "zhuan",
 "zhuang",
 "zhui",
 "zhun",
 "zhuo",
 "zi",
 "zong",
 "zou",
 "zu",
 "zuan",
 "zui",
 "zun",
 "zuo"
};


int main(void)
{
 int i, j, off;
 size_t size = sizeof (py) / sizeof (char*);
 char s[20];

 /* Now we loop through all possible syllable combinations. */

 for (i = 0; i < size; i++)
  for (j = 0; j < size; j++)
  {
   /* The seldom used `%n' construct yields the number of processed
     characters so far. */

   sprintf(s, "%s%n%s", py[i], &off, py[j]);

   /* We check the first character of the second syllable. If it is
     a vowel, a quote will be inserted. Example: Tian'anmen. */

   if (s[off] == 'a' || s[off] == 'e' || s[off] == 'o')
    printf("%s'-%s\n", py[i], py[j]);

   /* No special case. */

   else
    printf("%s-%s\n", py[i], py[j]);
  }

 return 0;
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index